บริษัท เอฟ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

F.M.ENGINEERING CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105525018470
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/5/2525 พ.ศ. (42 ปี 25 วัน ที่แล้ว)
26/5/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 1169 ซอยอ่อนนุช 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น