บริษัท ไทยยูไนเต็ด มอเตอร์ จำกัด

THAI UNITED MOTOR CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105525015080
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/4/2525 พ.ศ. (42 ปี 27 วัน ที่แล้ว)
27/4/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 62/20-21 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว