บริษัท เอส.ที.โพลีแพค จำกัด

S.T.POLYPACK CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105524026240
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/11/2524 พ.ศ. (42 ปี 6 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
4/11/1981 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 106/4 ซอยอารีสัมพันธ์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ