บริษัท วัฒนชัยยง จำกัด

WATTANACHAIYONG CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105524008951
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/4/2524 พ.ศ. (43 ปี 27 วัน ที่แล้ว)
23/4/1981 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 29/16 ซอยประชาสันติ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น