บริษัท เอ็น พี เอ เอ็นเทอไพรซ จำกัด

N P A ENTERPRISE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105524008543
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/4/2524 พ.ศ. (43 ปี 1 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
20/4/1981 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 462/11 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น