บริษัท เทรดซัคเซส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

TRADE SUCCESS INTERNATIONAL CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105522012128
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/6/2522 พ.ศ. (44 ปี 11 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
22/6/1979 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 58/1 ซอยปราโมทย์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ