บริษัท ไทยยูไนเต็ดสเปเชียลตี้ส์ จำกัด

THAI UNITED SPACIALTY CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105520001480
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/2/2520 พ.ศ. (47 ปี 4 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
3/2/1977 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 2447 อาคาร เอ.บี.ซี. ชั้นล่าง ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25119 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น