บริษัท เอ พลัส เซฟตี้ จำกัด

A PLUS SAFETY COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105519010152
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/9/2519 พ.ศ. (47 ปี 9 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
7/9/1976 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 143/282 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง