บริษัท สินไทยบราเดอร์ จำกัด

SINTHAIBRADER COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105516012472
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/11/2516 พ.ศ. (50 ปี 7 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
12/11/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 27 ซอยสุขสวัสดิ์ 52 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 28219 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้น แทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้)