บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด

SAHA MOSAICS INDUSTRY CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105516005841
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/6/2516 พ.ศ. (51 ปี 14 วัน ที่แล้ว)
6/6/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 320,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ แปรสภาพ
ที่ตั้ง 65 อาดคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิซเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 23922 การผลิตกระเบื้องปูพื้นและแผ่นเซรามิก