บริษัท เคมีซัพพลาย จำกัด

CHEMISUPPLY COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105516003716
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/4/2516 พ.ศ. (51 ปี 1 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
10/4/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 50/45 ตรอกซิกเซียม่า ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค