บริษัท สก๊อต ฟาร์มา จำกัด

SCOT PHARMA COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105516002574
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/3/2516 พ.ศ. (51 ปี 2 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
9/3/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1/7 อาคารสีบุญเรือง ถนนคอนแวนต แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค