บริษัท โอลัน - เคมเมด จำกัด

OLAN - KEMED CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105516000628
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/1/2516 พ.ศ. (51 ปี 4 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
17/1/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 22,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 176-176/1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค