บริษัท ไทยเพร็ชชัส สโตน จำกัด

THAT PRECIOUS STONES COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105515008331
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/11/2515 พ.ศ. (51 ปี 5 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
24/11/1972 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 348 ซอยมเหสักข์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46492 การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ