บริษัท บางกอกแลปิดดารี่ จำกัด

BANGKOK LAPIDARY COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105515004948
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/8/2515 พ.ศ. (51 ปี 9 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
3/8/1972 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 483/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46492 การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ