บริษัท ออไรอ้อนฟาร์ม่า จำกัด

ORION PHARMA COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105515004697
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/7/2515 พ.ศ. (51 ปี 10 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
24/7/1972 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 159/13 ตรอกวัดบางสะแกนอก ถนนเทอดไท แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค