บริษัท ทราวีนอล ลาบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

TRAVENAL LABORATORES (THAILAND) CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105514007595
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/12/2514 พ.ศ. (52 ปี 5 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
16/12/1971 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 80,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค