บริษัท สมศรีไหมไทย จำกัด

SOMSRI THAI SILK COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105512006117
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/12/2512 พ.ศ. (54 ปี 6 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
15/12/1969 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 210/4 ตรอกสุเหร่าพญาไท ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ