บริษัท สหะทุนไทย จำกัด

THE UNITED THAI FUND RICEMILL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105510004737
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/10/2510 พ.ศ. (56 ปี 8 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
12/10/1967 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 85 หมู่ที่ 13 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว