บริษัท โรงงานฝ้ายพระประแดง จำกัด

PRA PRA DANG CINNING MILL LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105510001355
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/3/2510 พ.ศ. (57 ปี 3 เดือน ที่แล้ว)
20/3/1967 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 20 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ