บริษัท พระประแดงการทอ จำกัด

PHRAPRADANG WEAVING COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105507002028
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/9/2507 พ.ศ. (59 ปี 9 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
3/9/1964 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,860,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 39 หมู่ 5 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ