บริษัท ไทยบางบัวทอง จำกัด

THE EAST ASIATIC COMPANY (TRANSPORT) LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105505001580
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/9/2505 พ.ศ. (61 ปี 8 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
24/9/1962 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 26/2 หมู่ที่ 2 ถนนใตตลาดบางบัวทอง ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 50221 การขนส่งทางน้ำภายในประเทศ