บริษัท ไทยเกรียงสิทธิ์เดินเรือ จำกัด

THAI UNIVERSAL NAVIGATION CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105504002621
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/8/2504 พ.ศ. (62 ปี 9 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
31/8/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 815-823 (ชั้นที่ 1) ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 50221 การขนส่งทางน้ำภายในประเทศ