บริษัท บางกอกวิศวการและเกษตรกรรม จำกัด

BANGKOK ENGINEERING AND AGRICULTURE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105503002244
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/7/2503 พ.ศ. (63 ปี 10 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
1/7/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 256 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น