บริษัท ยูเนียนเดินเรือ จำกัด

UNION SHIPPING COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105501001879
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/4/2501 พ.ศ. (66 ปี 1 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
28/4/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1358-1360 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 50221 การขนส่งทางน้ำภายในประเทศ