บริษัท กรุงเทพฯสหไพศาล จำกัด

THE BANGKOK SAHAPHAISAL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105501001143
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/9/2501 พ.ศ. (65 ปี 7 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
25/9/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 644 ถนนเพ็ชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว