บริษัท พิทักษ์นาวาบริการ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105500001492
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/1/2500 พ.ศ. (67 ปี 5 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
18/1/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 315-317 ดาวข่าง แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 50221 การขนส่งทางน้ำภายในประเทศ