บริษัท วันดีก่อสร้าง จำกัด

WANDEE CONSTRUCTION & COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105497000893
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/8/2497 พ.ศ. (69 ปี 9 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
18/8/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 54 (อาคารโรงแรมมณเฑียร) ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น