บริษัท รวมสิน จำกัด

RUAM SIN CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105492001107
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/11/2492 พ.ศ. (74 ปี 7 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
14/11/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 399-403 ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น