บริษัท ลี่เฮงงั่น จำกัด

LEE HENG CHAN COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105483000039
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/4/2483 พ.ศ. (84 ปี 1 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
5/4/1940 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 738 ริมคลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว