บริษัท ไทยเจริญ จำกัด

THAI CHAROEN COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105482000299
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/12/2482 พ.ศ. (84 ปี 6 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
12/12/1939 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 508 ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น