บริษัท ง่วนยู่เชียง จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105000002368
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/2/2490 พ.ศ. (77 ปี 2 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
25/2/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 23 ถนนลำภูมิชัย แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว