ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าประทานพร เบลล์แทรกเตอร์เซอร์วิส

FAPRATHANPORN BELLTRACTORSERVICE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103564000614
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/1/2564 พ.ศ. (3 ปี 4 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
14/1/2021 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 495/2 ซอยบางบอน 3 ซอย 8 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น