ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรางค์

SURANG LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103536022277
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/6/2536 พ.ศ. (30 ปี 10 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
28/6/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 138 ซอยตลาดศรีวณิชย์ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง