ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรีพรอุษา สหการโยธา

SUREEPORNUSA SAHAKARNYOTHA LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103534000888
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/1/2534 พ.ศ. (33 ปี 4 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
10/1/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 50/1 หมู่ที่ 5 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จ.นครปฐม
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์