ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติจิตร์

CHOTICHITR LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103533036021
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/12/2533 พ.ศ. (33 ปี 5 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
20/12/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 647 หมู่ที่ 3 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์