ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอนด์บีกิจเกษตร

S AND B AGRO INTERTRADE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103532015667
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/6/2532 พ.ศ. (35 ปี 7 วัน ที่แล้ว)
7/6/1989 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 29/209 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น