ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนเธียรวิศวกรรม

GROUP 4 LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103526016363
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/5/2526 พ.ศ. (40 ปี 11 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
31/5/1983 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 132/1 ซอยศรีอยุธยา 1 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 82990 กิจกรรมการบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น