ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย โพรโมชั่น พลัส

THAI PRMOTION PLAS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103526014867
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/5/2526 พ.ศ. (41 ปี 5 วัน ที่แล้ว)
16/5/1983 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 202 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง* เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 82990 กิจกรรมการบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น