ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์เลิศแอนด์แอสโซซิเอทส์

PONGLERD & ASSOCIATES LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103522003097
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/2/2522 พ.ศ. (45 ปี 4 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
14/2/1979 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 392/34 สยามสแควร์ ซอย 7 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น