ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.แอนด์.เอส.

A. & S. LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103519006382
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/4/2519 พ.ศ. (48 ปี 2 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
15/4/1976 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 660/1 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13122 การทอผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์