ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชา (05) ขนส่ง

PRECHA (05) TRANSPORT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103516025823
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/10/2516 พ.ศ. (50 ปี 7 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
3/10/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 357 ถนนกรุงเทพ-สระบุรี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49323 การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร