ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนั่นขนส่งสตีวิโด

SNUN TRANSPORT STEVIDO LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103516018924
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/7/2516 พ.ศ. (50 ปี 10 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
4/7/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 152,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1216/1 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49323 การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร