ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอส.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล

T.S.T INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103516018363
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/6/2516 พ.ศ. (50 ปี 10 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
28/6/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 90,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 154/4-5 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49323 การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร