ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.พรสยาม

S. PORN SIAM LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103513020685
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/11/2513 พ.ศ. (53 ปี 6 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
26/11/1970 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 400/1 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์