ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญพงษาก่อสร้าง

BUNPONGSA CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103513020341
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/11/2513 พ.ศ. (53 ปี 7 เดือน ที่แล้ว)
20/11/1970 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 472/4 ซอยนพมาศ ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์