ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.เอส.ซีวิล คอนสตรัคชั่น

S.S.S. CIVIL CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103510000608
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/1/2510 พ.ศ. (57 ปี 5 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
13/1/1967 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 455,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 422 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์