ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ซัพพลาย

P. SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103509013882
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/12/2509 พ.ศ. (57 ปี 6 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
8/12/1966 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 217/1 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์