ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.เจริญแสงไทย

T. CHAREON SENG THAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103509000128
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/1/2509 พ.ศ. (58 ปี 5 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
5/1/1966 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 330,332,334 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น