ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกุลภัณฑ์

SAKULPHANTA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103508007889
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/9/2508 พ.ศ. (58 ปี 8 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
29/9/1965 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 673/2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ* เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น